پروژه اربینت ایران

برنامه‌ی چشم‌انداز ۲۰۲۰ (Horizon 2020) بزرگترین برنامه‌ی تحقیقات و نوآوری در اتحادیه اروپا است که از سال ۲۰۱۴  با هدف بهره‌مندی ایده‌های ناب از آزمایشگاه به بازار ارایه شده است. چشم‌انداز ۲۰۲۰ که بزرگترین برنامه چندملیتی در جهان است که در حال حاضر بیش از 7000 پروژه پژوهشی را از ۱۵۲ کشور جهان در حوزه رشد اشتغال هوشمند، پایدار و همه جانبه تحت پوشش دارد.

در این خصوص یکی از پروژه های تعریف شده در راستای برنامه چشم انداز 2020 اتحادیه اروپا، پروژه بازآفرینی شهری مبتنی بر راه حل های طبیعت محور، ملقب به URBiNAT (اِربینَت) است. این پروژه بر بازآفرینی مناطق و محله های محروم در شهرها از طریق اتصال به محله های توسعه یافته تر، از طریق راه حل های طبیعت بنیان (Nature Based Solutions) می باشد.

پروژه URBiNAT در سال 2018 توسط اتحادیه اروپا برای اجرای پروژه بازآفرینی شهری در 7 شهر اروپایی تعریف شده و مدیریت آن به دانشکده معماری دانشگاه کوئیمبرا در کشور پرتقال سپرده شده است. لیکن در پروپوزال اولیه این پروژه، امکان مشارکت تعداد محدودی از کشورهای غیر اروپایی نیز دیده شده بود.

در این ارتباط، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری وزارت راه و شهرسازی، از سال 1396 اقداماتی را جهت پیشنهاد مشارکت ایران بعنوان یکی از کشورهای غیر اروپایی عضو پروژه به اتحادیه اروپا آغاز نمود که در این فرآیند، اتاق لرستان و شهرداری خرم آباد نیز طرح توسعه ای را در محله پشت بازار از شهر خرم آباد پیشنهاد نمودند. خوشبختانه در اواخر سال 1396، این موافقت روی پروپوزال ارسالی اتاق ایران توسط اتحادیه اروپا صورت پذیرفت و ایران در کنار کشورهای چین، برزیل و عمان، تبدیل به یکی از 4 کشور غیر اروپایی عضو پروژه URBiNTA شد. ضمن آنکه خرم آباد و پروژه بازآفرینی شهری محله پشت بازار نیز بعنوان شهر و محله منتخب اجرای پروژه در ایران شناخته شدند.

با توجه به آغاز پروژه از June 2018 (خرداد 1397)، اقدامات اولیه جهت حضور نمایندگان اتاق ایران در جلسه افتتاحیه پروژه (Kick Off Meeting) در محل دانشگاه کوئیمبرای پرتغال (که مدیریت پروژه اربینت را بعهده دارند) صورت پذیرفت و خوشبختانه برنامه تفصیلی پیشنهادی ایران نیز پذیرفته شد. ضمن آنکه پس از آن در Oct 2018 (مهر 1397)، بازدید از شهر خرم آباد و محله پشت بازار توسط مدیر پروژه اربینت از دانشگاه کوئیمبرا، آقای پروفسور کونزالو کانتو مونیژ صورت پذیرفت و تایید آغاز عملیاتی پروژه پس از بازدید شهودی شهر و محله انجام شد.